INTEGRITETSPOLICY FÖR BILSKADECENTER I ENKÖPING AB

Vi behöver dina personuppgifter för att kunna ge dig bästa service!

Personuppgifter lämnas och inhämtas, innan och i samband med att en kundrelation inleds. Ett servicearbete, reparationsarbete eller en bildelsbeställning görs. Personuppgifter kan även komma att behandlas vid kontakt med leverantörer, samarbetspartners såsom försäkringsbolag och övriga intressenter.

Dina personuppgifter behöver vi för att kunna administrera och fullgöra vår förpliktelse mot dig i samband med service, reparation eller inköp.

Vi samlar in och behandlar personuppgifter när du beställer en tjänst eller vara från oss, när du bokar ett jobb via vår hemsida eller om du deltar vid någon kundträff.

 

Vilka personuppgifter behandlar vi om dig?

De personuppgifter vi samlar in och behandlar om dig är:

 

·         Namn och regnr på ditt fordon, personnummer

·         Kontaktuppgifter, exempelvis adress, telefonnummer och e-post.

·         Kundnummer.

·         Betalningsuppgifter.

·         Uppgifter om din kundhistorik hos oss

 

 

 

Varför behandlar vi uppgifter om dig?

Vi behandlar dina personuppgifter för olika ändamål. Huvudsakligen behandlar vi dina personuppgifter i syfte att:

·         Fullgöra våra förpliktelser gentemot dig som kund, såsom genomförande av beställd tjänst eller vara samt fakturering, garantier, tekniska kampanjer

·         Informera och kontakta för genomförande av beställd tjänst eller vara

·         Möjliggöra allmän kundvård och kundservice, som för att besvara frågor och rätta felaktiga uppgifter.

·         Följa tillämplig lagstiftning, exempelvis bokföringslagar.

·         Kunna skicka ut relevant information, erbjudanden och utvärdering av kundnöjdhet

 

Vad har vi för laglig grund att behandla personuppgifter om dig?

När vi har ingått ett avtal om en tjänst eller vara med dig har vi också rätt att behandla dina personuppgifter som behövs för att kunna fullfölja avtalet.

I vissa fall kan vi ha en rättslig förpliktelse att behandla dina personuppgifter. Detta gäller till exempel för den behandling av personuppgifter som vi utför för att kunna uppfylla bokföringslagens krav.

 

Slutligen kan vi behandla dina personuppgifter med stöd av ditt uttryckliga samtycke. Detta samtycke kan återkallas av dig.

 

Hur länge sparar vi uppgifter om dig?

Dina personuppgifter sparas endast så länge som det finns ett behov av att spara dem för att fullgöra de ändamål som uppgifterna samlades in för i enlighet med denna integritetspolicy.

 

Vem lämnar vi ut personuppgifter till?

Vi kan komma att lämna ut dina uppgifter till tredje part om det krävs för genomförande av beställd tjänst eller vara. Det kan t e x vara hyrbilsföretag i samband med ersättningsbil, försäkringsbolag eller andra samarbetspartners samt leverantörer. Personuppgifter kan vidare komma att lämnas ut av oss om det är nödvändigt för att följa gällande lagkrav eller krav från myndigheter.

 

 

 

Hur skyddas dina uppgifter?

Du ska alltid kunna känna dig trygg när du lämnar dina personuppgifter till oss. Vi har därför vidtagit de säkerhetsåtgärder som behövs, både tekniska och organisatoriska, för att skydda dina personuppgifter och i övrigt säkerhetsställa att behandlingen sker enligt gällande lag.

 

Dina rättigheter

Bilskadecenter i Enköping AB ansvarar för att dina personuppgifter behandlas i enlighet med gällande lagstiftning.

 

Det innebär att du har rätt att begära ett registerutdrag över den behandling som vi genomför avseende dina personuppgifter. Du har även rätt att få en kopia av de personuppgifter som behandlas.

 

Vi kommer på din begäran eller på eget initiativ att rätta, avidentifiera, radera eller komplettera uppgifter som upptäcks vara felaktiga, ofullständiga eller missvisande.

 

Du har rätt att begära radering av dina personuppgifter. Vi tar då bort all information om dig som inte är nödvändig för andra ändamål än att följa lagstiftning såsom ex bokföringslagen. Uppgifter som ej går att radera kommer att avpersonifieras.

 

Du har rätt till dataportabilitet. Det innebär en rätt att under vissa förutsättningar få ut och överföra dina personuppgifter i ett strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart format till en annan personuppgiftsansvarig.

 

För frågor, ändring och radering kontakta vår ekonomichef Martin Karlsson via e-post: martin.karlsson@bilskadecenter.se

 

  

Ändring av integritetspolicy

Vi förbehåller oss rätten att uppdatera eller ändra denna informationstext vid behov. Den senaste versionen av vår integritetspolicy ska dock alltid finnas tillgänglig på vår hemsida.

 

Gäller från och med 2018-05-25 Utgåva 1

820
831